Landbouworganisaties kunnen zich vinden in GLB-compromis

De Boerenbond is tevreden dat de Europese landbouwraad overeenstemming heeft bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “ Er is nog een hele weg te gaan om te komen tot een inpasbare, stimulerende invulling die gericht is op de boer. Alleen zo zal het GLB bijdragen aan zijn doelstellingen”, klinkt het.

De positie die de Europese landbouwministers hebben ingenomen, is een stap in de juiste richting, meent Boerenbond. “Na drie jaar van wetgevend werk is het nodig om een kader van zekerheid te creëren. Boeren moeten weten met welke instrumenten zij de komende jaren aan de slag gaan om hun bedrijven verder te verduurzamen”. Aldus voorzitter Sonja De Becker.

GLB als stimulerend beleidsinstrument

Zij ziet dat er inhoudelijk de juiste weg wordt ingeslagen. “De groep landbouwers in Vlaanderen is zeer divers. Het is in hun belang dat het GLB als stimulerend beleidsinstrument kan worden ingezet. Enkel zo kan de boer als ondernemer aan de slag gaan volgens de mogelijkheden van zijn bedrijf”, aldus Boerenbond.

De boer die centraal staat, dat is de piste die volgens Boerenbond verder moet bewandeld worden. Zowel bij de volgende stappen op Europees niveau als bij de Vlaamse vertaling ervan. “Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor de draagkracht van de boer als ondernemer. Wij blijven pleiten voor haalbare en betaalbare randvoorwaarden en voor een werkbaar kader voor stimulerende ecoregelingen”, aldus de landbouworganisatie.

Voorzitter De Becker verwelkomt dat er stappen gezet worden die in deze crisistijd, denk aan corona en brexit, zekerheid zullen bieden. “Wij vragen om de ingeslagen weg verder te zetten en te zorgen dat de boer aan de slag kan met een haalbaar, realistisch beleid. Enkel zo zullen onze land- en tuinbouwbedrijven hun verduurzaming verder kunnen zetten”, stelt ze.

Belang economische steun

Naast de vergroenende maatregelen was er ook aandacht voor het belang van economische steun, steun voor jonge boeren en voor de focus van de middelen op de actieve boer. “Men vergeet wel eens dat het GLB ook een economische doelstelling heeft, die de veerkracht en draagkracht van onze bedrijven vergroot. Ik wil daarom de delegatie van Belgische landbouwministers bedanken hier voldoende aandacht aan te besteden”, benadrukt De Becker.

Ze wijst erop dat de nochtans sterke schouders van land- en tuinbouwers en hun families maar een bepaalde draagkracht hebben. “Als men het belang van de ondersteunende instrumenten vergeet, zal het GLB niet slagen in zijn opzet”, voegt de Boerenbondvoorzitter nog toe.

ABS scherp voor critici

In het voorwoord  van zijn ledenblad komt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme terug op de scherpe kritiek van de afgelopen dagen van tal van milieu- en natuurorganisaties op de hervorming van het GLB. “Het parcours dat zij de voorbije dagen reden was één aaneenschakeling van ideologisch geïnspireerde waanbeelden. Eén aaneenschakeling van ontkenningen van wat we reeds doen in functie van klimaat, fauna en flora. Het was één groot offensief, tegengesteld aan onze inspanningen in functie van reeds opgelegde vergroeningseisen of vrijwillige initiatieven ter ondersteuning van de biodiversiteit via agromilieumaatregelen of beheerovereenkomsten”, meent hij.

Hij hekelt ook de kritiek die er kwam van Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) op de voorliggende hervorming van het GLB. “De afstemming voor het GLB binnen de respectievelijke gewestregeringen gebeurde reeds enige tijd geleden, maar het belette haar niet om een eerder eenzijdige visie te droppen op haar Facebook-account. Nochtans was het standpunt dat minister Crevits verdedigde op de Europese Landbouwraad het officiële standpunt van de Vlaamse regering. Begrijpe wie kan dat een lid van diezelfde regering plots volledig andere stellingen poneert en in vraag stelt wat eerder afgeklopt werd. Dat belooft voor de toekomst”, waarschuwt Vandamme.

Hij wijst er op dat er ondanks het akkoord dat de Europese landbouwministers hebben bereikt, er nog heel wat onduidelijkheden blijven over de contouren van het GLB na 2022. “De onderhandelingen tussen de Raad, het Parlement en de Commissie moeten nog plaatsvinden en beloven pittig te worden. Geen probleem voor ons, maar we rekenen er wel op dat de rede het haalt boven de emotie en de waan van de dag. Eens te meer zullen we erop moeten hameren dat wij elke dag tot het uiterste gaan om voedsel te produceren op een duurzame en dus ook economisch rendabele manier”, benadrukt de ABS-voorzitter.

Groene Kring tevreden met aandacht voor generatiewissel

“Het zullen de jonge boeren zijn die gedurende de komende decennia de uitdagingen waar de landbouwsector voor staat, moeten waarmaken”. Aldust Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring. “Dat de Landbouwraad kiest om in te zetten op de noden en uitdagingen van die jongeren, is dan ook positief.” Hij wordt bijgetreden door de ondervoorzitter. “De positie van de Landbouwraad toont een duidelijke ambitie wat betreft de generatiewissel in de landbouw. Wij rekenen op een implementatie in Vlaanderen die die ambities kan waarmaken”, aldus Sam Magnus.

Tegelijk waarschuwt Groene Kring er voor dat er nog hordes te nemen zijn. “Daarbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar het Europees Parlement, dat over zijn positie deze week beslist. En naar de implementatie van de maatregelen op Vlaams niveau. Ambities voor een generatiewissel zonder een degelijk budget zijn hoe dan ook een lege doos”, aldus Bram Van Hecke.

Bron: VILT